Projekty EU

1.Posílení marketingových aktivit pro podporu exportu specializovaných CNC obráběcích center“

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je účast firmy TRIMILL, a.s. na zahraničních veletrzích (vč. tisku propagačních marketingových materiálů) pro posílení marketingových a prodejních aktivit s dopadem na podporu prodeje vlastního vyráběného sortimentu unikátních přesných vysokorychlostních CNC obráběcích center na zahraničních trzích.

Hlavní cíl projektu / operace:

Hlavním cílem je dosažení růstu prodejů na zahraničních trzích v souladu s plánovaným celkovým růstem výroby prostřednictvím aktivní účasti na zahraničních veletrzích. Cílem předkládaného projektu je oslovení potenciálních zahraničních odběratelů, navázání kontaktů, získávání informací o zahraničních trzích a rozšiřování informací a povědomí o CNC obráběcích centrech TRIMILL, a.s. mezi potenciální zahraniční zákazníky na geograficky různorodých cílových trzích.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

2.„Výzkum, vývoj a konstrukce nových prvků specializovaných vysokorychlostních obráběcích CNC center pro zlepšení parametrů obrábění“

Popis projektu / operace:

Předmětem je prostřednictvím výzkumu a vývoje prototypů rozšířit znalosti společnosti TRIMILL, a.s. v oblasti inovací vysokorychlostních obráběcích CNC center specializovaných na obrábění forem a lisovacích nástrojů. Nové znalosti aplikované do výroby prostřednictvím inovovaných prvků CNC center umožní podstatné zvýšení jejich vlastností pro uživatele (strojírenské firmy), a to zejména v oblastech zvýšení přesnosti, rychlosti a spolehlivosti obrábění a zlepšení technologické podpory zákazníkům.

Hlavní cíl projektu / operace:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zvýšit znalosti v úzké specializaci konstrukce vysokorychlostních CNC obráběcích center s využitím pro nástrojářství a aplikace těchto znalostí do konstrukce nových a inovativních komponent zakončených výrobou dvou odlišných prototypů s vylepšenými technickými parametry a ostatními uživatelskými vlastnostmi a funkcemi jako výsledků předkládaného VaV projektu. Dále je cílem zavést tyto výsledky VaV projektu v podobě inovovaných a nových konstrukčních uzlů CNC obráběcích center do běžné výrobně-obchodní praxe a tímto posílit konkurenceschopnost společnosti TRIMILL s dopadem na rozšíření vlastní výroby a přidané hodnoty firmy. Implementací nově vyvinutých konstrukčních prvků do stávajících řad obráběcích center bude dosaženo inovací vedoucích k naplnění náročných požadavků zákazníků.

Rozsáhlejší dopady projektu budou spočívat ve využívání inovovaných CNC vysokorychlostních obráběcích strojů v nástrojárnách pro zvýšení kvality a efektivity jejich obrábění. Tento přínos bude rozsáhlý a umožní zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a podporu exportu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

3.„Společně k růstu“

Reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009540, číslo výzvy 79

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem projektu je nastavení základních procesů personálního managementu tak, aby reflektoval aktuální požadavky
společnosti TRIMILL s ohledem na potřeby jejich zaměstnanců a životní situace, ve kterých se právě nacházejí.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

4. „Rekonstrukce a přístavba průmyslového objektu pro rozšíření výroby CNC obráběcích center“

 

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je zásadní rekonstrukce a částečná dostavba starého průmyslového objektu s cílem jeho přebudování pro efektivní výrobu CNC obráběcích center (předmět podnikání společnosti TRIMILL, a.s.). Objekt byl postaven v roce 1938 a sloužil pro výrobu bývalé zbrojovky Vsetín. Dispoziční řešení objektu bylo uzpůsobeno pro tento druh činnosti a pro výrobní program žadatele je průmyslový objekt dispozičně a prostorově zcela nevyhovující a jeho technický stav je špatný.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem regenerace objektu je jeho přebudování na velmi moderní prostory umožňující dlouhodobý rozvoj a rozšiřování výroby CNC obráběcích center TRIMILL. Stavebně budou přebudovány dnes nevyužívané galerie 2. NP. Ze severní galerie vznikne rozsáhlé sociální zázemí (šatny, umývárny, WC) pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a možnost jejich růstu. Jižní galerie bude stavebně přebudována na automatizovaný velkokapacitní sklad materiálu a na ni naváže přístavba objektu, která bude přizpůsobena rozšíření prostorů pro stávající montáž, a to zejména robustností základů a vybavením halovými jeřáby. Přesun montáže uvolní stávající prostory v centrální střední lodi objektu, která bude po úpravách využita pro rozšíření výroby strojírenských dílců pro CNC centra.Pro zásadní prodloužení životnosti objektu a dosažení uspokojivé energetické bilance pro vytápění dojde k přestřešení střech, vč. jejich zateplení a zateplení opláštění objektu. Místo realizace projektu: Jasenice 2061, 755 01 Vsetín.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

5. „Posílení a upevnění pozice CNC obráběcích center TRIMILL na zahraničních trzích

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je účast firmy TRIMILL, a.s. na zahraničních veletrzích pro posílení marketingových a prodejních aktivit s dopadem na podporu prodeje vlastního vyráběného sortimentu unikátních přesných vysokorychlostních CNC obráběcích center na zahraničních trzích.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem předkládaného projektu je oslovení potenciálních zahraničních odběratelů, navázání kontaktů, získávání informací o zahraničních trzích a rozšiřování informací a povědomí o CNC obráběcích centrech TRIMILL, a.s. mezi potenciální zahraniční zákazníky. Cílem je postupně oslovovat rozsáhlé geografické tržní lokality, které zahrnují především země Evropské Unie, dále státy bývalého Sovětského svazu, Turecko, Indii, Čínu atd.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

6. Nová generace vysokorychlostního obráběcího CNC centra založená na produktivitě a kvalitě obrábění s podporou Industry 4.0

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je prostřednictvím výzkumu a vývoje rozšířit znalosti společnosti TRIMILL, a.s. s cílem zkonstruovat stroj nové generace ve specializaci vysokorychlostního CNC obrábění (využití např. pro obrábění forem a lisovacích nástrojů) založený na skokově inovované konstrukci s implementací lineárních pohonů pro dosažení vysoké rychlosti a přesnosti (resp. produktivity) obrábění a vysoké kvalitě obrobeného povrchu s podporou Industry 4.0.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem je vytvořit unikátní prototyp CNC obráběcího centra, které bude ve své komplexní konstrukci vycházet ze známých odzkoušených vlastností strojů TRIMILL. Zavedením inovací se bude v dané specializaci jednat o celosvětově unikátní stroj s vysokým potenciálem uplatnitelnosti na globálních trzích.

Rozsáhlejší dopady projektu budou spočívat ve využívání inovovaných CNC vysokorychlostních obráběcích strojů v nástrojárnách pro zvýšení kvality a efektivity jejich obrábění. Tento přínos bude rozsáhlý a umožní zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a podporu exportu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

 

7. „Fotovoltaický systém bez akumulace společnosti TRIMILL, a.s.“

 

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění fotovoltaického systému bez akumulace elektřiny zejména pro vlastní spotřebu strojírenské výroby vysokorychlostních portálových obráběcích center společnosti žadatele – TRIMILL, a.s. Fotovoltaická elektrárna bude instalována na průmyslové budově o celkovém výkonu 350,14 kW.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem předkládaného projektu je snížení množství dodávané energie z distribuční sítě a její nahrazení vlastní vyrobenou elektřinou z obnovitelného zdroje. Z podstatného podílu se předpokládá spotřeba vyrobené elektrické energie pro vlastní strojírenskou činnost provozovanou společností TRIMILL, a.s. Toto představuje pokrytí cca 50% celkové spotřeby firmy.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.