Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů:

TRIMILL, a.s.

Sídlo: Jasenice 2061, 755 01 Vsetín

IČ: 25598325

Já, níže podepsaný/á,

jméno a příjmení:……………………………………….

bydliště: ……………………………………….

datum narození: ……………………………………….

jako subjekt údajů

souhlasím, aby TRIMILL, a.s. v souvislosti s možností nabídnout mi v budoucnosti zaměstnání zpracovával mé osobní údaje pro následující účel:

 • Uchování mých osobních údajů uvedených v Žádosti o zaměstnání a v Životopise v evidenci uchazečů o zaměstnání u TRIMILL, a.s. za účelem možné budoucí nabídky zaměstnání touto společností.
  • Souhlas uděluji na dobu 3 let od zařazení do evidence.
  • Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.

Jako subjekt údajů mám právo:

 • Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, doručeným společnosti TRIMILL, a.s.,
 • požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,
 • požadovat opravu nebo vymazání svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku proti zpracovávání,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči společnosti TRIMILL, a.s. mohu jako subjekt údajů uplatňovat písemně na této e‑mailové adrese: gdpr@trimill.cz, nebo na adrese sídla společnosti.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro shora uvedený účel.

Podpis subjektu údajů:

V ………………………….….dne ………………………………….……………

Podpis: