Projekty EU

Posílení marketingových aktivit pro podporu exportu specializovaných CNC obráběcích center“

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je účast firmy TRIMILL, a.s. na zahraničních veletrzích (vč. tisku propagačních marketingových materiálů) pro posílení marketingových a prodejních aktivit s dopadem na podporu prodeje vlastního vyráběného sortimentu unikátních přesných vysokorychlostních CNC obráběcích center na zahraničních trzích.

Hlavní cíl projektu / operace:

Hlavním cílem je dosažení růstu prodejů na zahraničních trzích v souladu s plánovaným celkovým růstem výroby prostřednictvím aktivní účasti na zahraničních veletrzích. Cílem předkládaného projektu je oslovení potenciálních zahraničních odběratelů, navázání kontaktů, získávání informací o zahraničních trzích a rozšiřování informací a povědomí o CNC obráběcích centrech TRIMILL, a.s. mezi potenciální zahraniční zákazníky na geograficky různorodých cílových trzích.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

eu01.png


2.„Výzkum, vývoj a konstrukce nových prvků specializovaných vysokorychlostních obráběcích CNC center pro zlepšení parametrů obrábění“

Popis projektu / operace:

Předmětem je prostřednictvím výzkumu a vývoje prototypů rozšířit znalosti společnosti TRIMILL, a.s. v oblasti inovací vysokorychlostních obráběcích CNC center specializovaných na obrábění forem a lisovacích nástrojů. Nové znalosti aplikované do výroby prostřednictvím inovovaných prvků CNC center umožní podstatné zvýšení jejich vlastností pro uživatele (strojírenské firmy), a to zejména v oblastech zvýšení přesnosti, rychlosti a spolehlivosti obrábění a zlepšení technologické podpory zákazníkům.

Hlavní cíl projektu / operace:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zvýšit znalosti v úzké specializaci konstrukce vysokorychlostních CNC obráběcích center s využitím pro nástrojářství a aplikace těchto znalostí do konstrukce nových a inovativních komponent zakončených výrobou dvou odlišných prototypů s vylepšenými technickými parametry a ostatními uživatelskými vlastnostmi a funkcemi jako výsledků předkládaného VaV projektu. Dále je cílem zavést tyto výsledky VaV projektu v podobě inovovaných a nových konstrukčních uzlů CNC obráběcích center do běžné výrobně-obchodní praxe a tímto posílit konkurenceschopnost společnosti TRIMILL s dopadem na rozšíření vlastní výroby a přidané hodnoty firmy. Implementací nově vyvinutých konstrukčních prvků do stávajících řad obráběcích center bude dosaženo inovací vedoucích k naplnění náročných požadavků zákazníků.

Rozsáhlejší dopady projektu budou spočívat ve využívání inovovaných CNC vysokorychlostních obráběcích strojů v nástrojárnách pro zvýšení kvality a efektivity jejich obrábění. Tento přínos bude rozsáhlý a umožní zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a podporu exportu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

eu01.png


3.„Společně k růstu“

Reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009540, číslo výzvy 79

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem projektu je nastavení základních procesů personálního managementu tak, aby reflektoval aktuální požadavky
společnosti TRIMILL s ohledem na potřeby jejich zaměstnanců a životní situace, ve kterých se právě nacházejí.


Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Výsledek obrázku pro evropská unie operační program zaměstnanost

4. "Rekonstrukce a přístavba průmyslového objektu pro rozšíření výroby CNC obráběcích center"

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je zásadní rekonstrukce a částečná dostavba starého průmyslového objektu s cílem jeho přebudování pro efektivní výrobu CNC obráběcích center (předmět podnikání společnosti TRIMILL, a.s.). Objekt byl postaven v roce 1938 a sloužil pro výrobu bývalé zbrojovky Vsetín. Dispoziční řešení objektu bylo uzpůsobeno pro tento druh činnosti a pro výrobní program žadatele je průmyslový objekt dispozičně a prostorově zcela nevyhovující a jeho technický stav je špatný.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem regenerace objektu je jeho přebudování na velmi moderní prostory umožňující dlouhodobý rozvoj a rozšiřování výroby CNC obráběcích center TRIMILL. Stavebně budou přebudovány dnes nevyužívané galerie 2. NP. Ze severní galerie vznikne rozsáhlé sociální zázemí (šatny, umývárny, WC) pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a možnost jejich růstu. Jižní galerie bude stavebně přebudována na automatizovaný velkokapacitní sklad materiálu a na ni naváže přístavba objektu, která bude přizpůsobena rozšíření prostorů pro stávající montáž, a to zejména robustností základů a vybavením halovými jeřáby. Přesun montáže uvolní stávající prostory v centrální střední lodi objektu, která bude po úpravách využita pro rozšíření výroby strojírenských dílců pro CNC centra.Pro zásadní prodloužení životnosti objektu a dosažení uspokojivé energetické bilance pro vytápění dojde k přestřešení střech, vč. jejich zateplení a zateplení opláštění objektu. Místo realizace projektu: Jasenice 2061, 755 01 Vsetín.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.